Forløbsplaner

Alle elever får udarbejdet en forløbsplan, som kan tilgås på hjemmesiden STU uno-it.
Inden eleven starter i STU udarbejder KUI-vejlederen i samarbejde med eleven og elevens forældre/værge de langsigtede mål for STU-uddannelsen.

Der udarbejdes hvert år en undervisningsplan for hver enkelt elev, hvor der inden for hver enkelt indsatsmål udarbejdes en måltrappe med meget detaljerede mål, som der arbejdes målrettet med. I undervisningsplanen beskrives desuden hvordan der arbejdes med indsatsmålet og hvilke midler og metoder, der arbejdes med.
Det er vigtigt at mål, midler og metoder er helt tilrettet den enkelte elev, så eleven opnår størst mulig udvikling.

Afklaringsmøde

Den første undervisningsplan udarbejdes efter de første ca. 10 uger i STU og efter 12 uger, holder vi et afklaringsmøde med deltagelse fra forældre/værge, KUI-vejleder og evt. personale fra elevens bosted. Eleven deltager som udgangspunkt også i mødet. For at forberede eleven på mødet, holder kontaktperson og elev et formøde, hvor eleven bliver forberedt på hvad der skal ske på mødet og hvad eleven evt. kan sige på mødet. For mange elever er det at deltage i sådanne møder noget nyt, og det er derfor vigtigt at eleven er rustet til at deltage.

På afklaringsmødet skal alle mødedeltagere tage stilling til, om eleven er placeret i det rette tilbud. Desuden skal der tages stilling til, om det er de rette mål, der er nedskrevet for eleven. Vi bestræber os altid på at have en god dialog omkring mål, midler og metoder, så undervisningsplanen...

Statusmøde

Når vi nærmer os sommerferien holdes det næste møde; statusmødet. Her aftales næste års målsætninger.

På det sidste statusmøde op til sommerferien før det sidste skoleår, inviteres elevens sagsbehandler med til møde for at tage en drøftelse af, hvad eleven skal efter STU-uddannelsen. Det er sagsbehandleren, der skal indstille til fremtidig dagbeskæftigelse. 

Når afviklingsmøde og statusmøder er afviklet, og der er enighed om målsætningerne, skrives disse ind i forløbsplanen på STU uno it.